بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی آگرو فود ۹۶

مقدمتان را در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی آگروفود ۲۰۱۷ مورخ ۲ تا ۵ خرداد ماه سال ۹۶ واقع در سالن ۳۸ ب  نمایشگاه بین المللی تهران، پاوالیون کشور ایتالیا گرامی میداریم. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۶۶۷۰۶۹۷۹ و ۶۶۷۰۶۶۴۰ تماس حاصل نمایید.

بازرگانی آوازه به نمایندگی از شرکتهای کارپیجانی، کاتابریگا، براس و اگولینی جهت معرفی دستگاههای جدید و نیز سوالات احنمالی  در محل نمایشگاه حضور دارد.

به امید دیدار